Projekt finansowany przez UE

2022-1-DE02-KA220-ADU-000085106

Grand

Friend

Międzypokoleniowe centrum na rzecz poprawy zrównoważonych praktyk rolniczych i postaw przedsiębiorczych

GrandFriend

Cel i założenia projektu

Cel i zadania

^

podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z programów międzypokoleniowych w zrównoważonym rozwoju rolnictwa;

^

promowanie aktywnej postawy obywatelskiej wśród poprzedniego pokolenia agroprzedsiębiorców;

^

zwiększyć zaangażowanie nowego pokolenia w zrównoważone praktyki rolnicze;

^

podnoszenie świadomości na temat integracyjnych cech IP;

^

rozwiązywanie problemów nowych i poprzednich pokoleń w sektorze rolnym; oraz

^

znalezienie rozwiązań tych problemów poprzez zaangażowanie instytucji uczenia się przez całe życie / trenerów / edukatorów, którzy koncentrują się na rolnictwie i innych zainteresowanych stron.

GrandFriend MainPage
GrandFriend MainPage 2
EN-Funded by the EU-BLACK

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Platforma wyników projektów Erasmus

Oto link do platformy wyników projektu Erasmus+

Partner

Challedu

CHALLEDU jest pozarządową organizacją non-profit, która jest pionierem nowych modeli uczenia się, integracji i zaangażowania. CHALLEDU jest jednym z wiodących ekspertów w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie rozwiązań gier dla edukacji i integracji. Nasz zespół składa się z kierowników projektów, badaczy, edukatorów, projektantów gier, programistów, grafików i facylitatorów, którzy projektują i wdrażają zabawne doświadczenia, gry, formalne i nieformalne programy edukacyjne, narzędzia, platformy i aplikacje oparte na międzysektorowym, interdyscyplinarnym podejściu. Koncentrujemy się na 2 głównych sektorach: edukacji i innowacji, integracji społecznej.

CIP

Citizens In Power (CIP) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit. CIP jest jedną z wiodących organizacji na Cyprze w dziedzinie edukacji globalnej, innowacji społecznych, przedsiębiorczości, STEM i zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć te cele, CIP stale współpracuje z wiodącymi uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami badawczymi na Cyprze w celu opracowywania projektów, szkoleń i materiałów edukacyjnych. CIP utrzymuje cenną sieć profesjonalnych trenerów i ekspertów edukacyjnych doświadczonych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

KMOP

KMOP – Social Action and Innovation Centre, założona w 1977 r., jest jedną z najstarszych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Grecji, oferującą usługi wsparcia społecznego i wdrażającą różne programy mające na celu wzmocnienie pozycji i poprawę dobrobytu jednostek i społeczności. KMOP utworzyło KMOP Education & Innovation Hub w celu stworzenia centrum wiedzy, które oferuje dostęp do szerokiej gamy programów edukacyjnych, zasobów i szkoleń, wykorzystując wiedzę, którą organizacja zdobyła dzięki swojej rozległej pracy w terenie. Nasze programy szkoleniowe umożliwiają osobom i zespołom poruszanie się po ekosystemie społecznym w celu osiągnięcia swoich celów i przyczynienia się do bardziej zrównoważonej przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu. Do tej pory programy te wpłynęły na życie ponad 17 500 osób, zapewniając im narzędzia i umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu we wszystkich aspektach życia.

L4Y

L4Y Learning For Youth to innowacyjna i przyszłościowa firma zajmująca się sztuką i technologią, założona w celu umożliwienia młodym ludziom i stażystom VET rozwoju w szybko zmieniającym się świecie. Koncentrując się na nowych technologiach, takich jak technologie kwantowe (QT), blockchain, sztuka cyfrowa i sztuczna inteligencja, L4Y dostrzega transformacyjny wpływ tych technologii na nasze codzienne życie i umiejętności wymagane od przyszłych pracowników. L4Y poświęca się ochronie środowiska i rozwiązaniu tego palącego problemu poprzez zastosowanie wiedzy artystycznej i technologicznej.

PFA

Polskie Centrum Doradztwa Rolniczego i Szkoleń Not-For-Profit jest prywatnym podmiotem prawnym typu non-profit, który zapewnia skuteczne doradztwo i kompleksowe usługi doradcze dla polskich agrobiznesów i rolników indywidualnych, aby pomóc w pomyślnym założeniu ich agrobiznesu od samego początku, skutecznie go rozwijać i stymulować jego rozwój w przyszłości, zapewniając rentowność ekonomiczną. Nasze cele to: rewitalizacja obszarów wiejskich, promowanie ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, dzielenie się wiedzą i informacjami poprzez udostępnianie ich ogółowi społeczeństwa.

Kategorie

WP2 - Przewodnik pedagogiczny

Pozytywne interakcje między dwiema grupami pokoleniowymi mają pewne znaczące skutki dla obu grup wiekowych, wywierając pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, dobre samopoczucie i relacje społeczne (S. Zhong i in. 2020). Wyniki te mogą ożywić poprzednie pokolenie agroprzedsiębiorców i dać poczucie integracji poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami; mogą również również zmniejszyć poczucie izolacji i złagodzić wszelkie oznaki depresji.

WP3 - Gra cyfrowa

WP3 podejdzie do metod uczenia się opartego na grach (GBL) dla dorosłych poprzez opracowanie nieliniowej interaktywnej cyfrowej opowieści (IDS) opartej na grze edukacyjnej. IDS jest dynamiczna i pozwala graczom działać tak, jakby byli głównymi bohaterami historii, wybierać spośród wielu ścieżek i zasadniczo modyfikować historię w oparciu o ich działania.

WP4 - Moduł nauki praktycznej i AgroLabs

Moduł edukacyjny będzie składał się z 10 lekcji i będzie zawierał szczegółową i obszerną listę źródeł na temat współczesnych zrównoważonych praktyk rolniczych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Zasadniczo seria lekcji będzie wykorzystywać różne działania, w tym grę fabularną na żywo. Moduł ten wprowadzi uczestników lekcji w terminologię zawartą w Przewodniku.

Aktualności

Inne wydarzenia związane z projektami

DEFINICJE I TERMINOLOGIA

DEFINICJE I TERMINOLOGIA

Międzypokoleniowy Program

Programy międzypokoleniowe to inicjatywy mające na celu wspieranie powiązań między różnymi grupami wiekowymi, zazwyczaj starszymi dorosłymi i młodszymi pokoleniami, takimi jak dzieci lub młodzież. Programy te mają na celu stworzenie możliwości wzajemnego uczenia się, wsparcia i wzbogacenia oraz zniwelowania różnic pokoleniowych. Mogą one przynosić liczne korzyści, takie jak ograniczenie ageizmu, promowanie dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego oraz zachęcanie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Niektóre przykłady Programy międzypokoleniowe obejmują:

 1. Adoptuj dziadka: Ten program łączy starszych dorosłych z młodymi ludźmi, którzy mogą nie mieć dziadków w pobliżu lub w swoim życiu. Mogą odwiedzać się nawzajem, spędzać razem czas i uczestniczyć w zajęciach, aby stworzyć więź przypominającą relację dziadek-wnuk.
 2. Mentoring międzypokoleniowy: Starsi dorośli mogą służyć jako mentorzy dla młodych ludzi, oferując wskazówki, dzieląc się doświadczeniami i zapewniając wsparcie w różnych aspektach życia, takich jak nauka, wybór kariery i rozwój osobisty.
 3. Międzypokoleniowe programy artystyczne: Inicjatywy te łączą starsze i młodsze osoby w celu współpracy nad projektami artystycznymi, takimi jak malarstwo, muzyka, taniec lub teatr. Działania te mogą pomóc wypełnić lukę pokoleniową i zachęcić do twórczej ekspresji.
 4. Wspólne warunki mieszkaniowe: Niektóre programy ułatwiają życie międzypokoleniowe, w którym młodsze i starsze pokolenia mieszkają razem w tej samej społeczności, kompleksie apartamentów lub osiedlu mieszkaniowym. Może to pomóc w stworzeniu wspierającego środowiska, w którym mieszkańcy w różnym wieku mogą wchodzić w interakcje i uczyć się od siebie nawzajem.
 5. Wolontariat międzypokoleniowy: Programy, w których zarówno starsi, jak i młodsi wolontariusze pracują razem nad projektami społecznymi, mogą pomóc w rozwijaniu więzi i budowaniu poczucia pracy zespołowej między pokoleniami.
 6. Edukacja międzypokoleniowa: Niektóre szkoły i uniwersytety stwarzają osobom starszym możliwość uczęszczania na zajęcia wraz z młodszymi studentami, wspierając zróżnicowane środowisko edukacyjne, w którym osoby w różnym wieku mogą uczyć się od siebie nawzajem.
 7. Pomoc technologiczna: Wiele programów ma na celu zniwelowanie przepaści cyfrowej poprzez uczenie młodszych osób starszych korzystania z technologii, takich jak smartfony, komputery i Internet.

Programy międzypokoleniowe można znaleźć w różnych miejscach, takich jak szkoły, domy kultury, ośrodki dla seniorów i instytucje religijne. Promując zrozumienie i współpracę między różnymi pokoleniami, programy te mogą pomóc w tworzeniu bardziej spójnych, wspierających i empatycznych społeczności.

Statek dla przedsiębiorców rolnych

Przedsiębiorczość rolnicza odnosi się do procesu zakładania, organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze rolnym. Ten rodzaj przedsiębiorczości obejmuje identyfikowanie możliwości, opracowywanie innowacyjnych pomysłów i tworzenie produktów lub usług o wartości dodanej związanych z rolnictwem. Głównym celem jest poprawa produkcji rolnej, tworzenie zrównoważonych systemów żywnościowych i przyczynianie się do ogólnego rozwoju gospodarczego regionu.

Przedsiębiorcy rolni mogą skupić się na różnych aspektach branży, takich jak:

 1. Produkcja roślinna i zwierzęca: Opracowanie nowych lub ulepszonych technik rolniczych, odmian upraw lub ras zwierząt gospodarskich, które mogą zwiększyć wydajność, obniżyć koszty lub zminimalizować wpływ na środowisko.
 2. Agri-tech: Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii wspierających procesy rolnicze, takich jak rolnictwo precyzyjne, drony, czujniki i oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem.
 3. Produkty o wartości dodanej: Tworzenie nowych produktów z surowców rolnych, takich jak przetwarzanie owoców i warzyw w dżemy, sosy lub suszone produkty, lub przekształcanie mleka w ser, jogurt lub inne produkty mleczne.
 4. Od pola do stołu i marketing bezpośredni: Ustanowienie bezpośredniego połączenia między rolnikami a konsumentami poprzez oferowanie doświadczeń typu “od pola do stołu”, programy rolnictwa wspieranego przez społeczność (CSA), targi rolne lub platformy sprzedaży online.
 5. Agroturystyka: Rozwijanie doświadczeń rolniczych dla turystów, takich jak pobyty w gospodarstwach, wycieczki po gospodarstwach i warsztaty edukacyjne na temat praktyk rolniczych lub produkcji żywności.
 6. Rolnictwo ekologiczne i zrównoważone: Koncentracja na przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych praktykach rolniczych, takich jak rolnictwo ekologiczne, permakultura lub rolnictwo regeneracyjne.
 7. Rolnictwo miejskie i wertykalne: Odkrywanie innowacyjnych technik rolniczych, które mogą być stosowane w środowiskach miejskich lub przestrzeniach pionowych, w tym hydroponika, aeroponika i akwaponika.
 8. Edukacja i doradztwo rolnicze: Świadczenie usług edukacyjnych, szkoleniowych i doradczych dla rolników, agrobiznesu i innych zainteresowanych stron w sektorze rolnym.
 9. Agroleśnictwo i silvopasture: Łączenie rolnictwa z leśnictwem lub wypasem zwierząt gospodarskich w celu stworzenia bardziej zrównoważonych systemów użytkowania gruntów i promowania różnorodności biologicznej.

Aby odnieść sukces jako przedsiębiorca rolny, niezbędne jest silne zrozumienie branży rolnej, w tym jej wyzwań i możliwości, a także solidna przedsiębiorczość. Ponadto odnoszący sukcesy przedsiębiorcy rolni są kreatywni, zaradni i chętni do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i preferencji konsumentów.

Nauka przez całe życie

Uczenie się przez całe życie odnosi się do ciągłego, samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności w celu rozwoju osobistego i zawodowego przez całe życie. Obejmuje zarówno formalne, jak i nieformalne doświadczenia edukacyjne, w tym programy akademickie, szkolenia zawodowe, samodzielne uczenie się i uczenie się przez doświadczenie. Uczenie się przez całe życie jest niezbędne w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, ponieważ pozwala jednostkom dostosować się do nowych technologii, wymagań zawodowych i oczekiwań społecznych.

Kluczowe elementy uczenia się przez całe życie obejmują:

 1. Ciekawostki: Silne pragnienie uczenia się i poznawania nowych tematów:
 2. Otwartość umysłu: Gotowość do słuchania różnych perspektyw i przyjmowania nowych informacji.
 3. Zdolność adaptacji: Zdolność do dostosowania swojej wiedzy, umiejętności i sposobu myślenia w odpowiedzi na zmiany w środowisku, na rynku pracy lub w celach osobistych.
 4. Samomotywacja: Przejęcie odpowiedzialności za swoją podróż edukacyjną, wyznaczanie celów i poszukiwanie możliwości uczenia się.
 5. Uczenie się na podstawie doświadczeń: Refleksja nad sukcesami i porażkami, wyciąganie cennych spostrzeżeń i stosowanie ich w przyszłych sytuacjach.
 6. Tworzenie sieci kontaktów: Budowanie kontaktów z innymi osobami, które podzielają Twoje zainteresowania lub wiedzę, i które mogą zapewnić wsparcie, zasoby i nowe perspektywy.
 7. Zarządzanie czasem: Przydzielanie czasu na działania związane z nauką, nawet przy innych obowiązkach i zobowiązaniach.
 8. Umiejętności cyfrowe: Komfortowe korzystanie z technologii i efektywne wykorzystywanie jej do uzyskiwania dostępu do informacji, ich oceny i tworzenia.
 9. Krytyczne myślenie: Analizowanie, ocenianie i syntetyzowanie informacji z różnych źródeł w celu podejmowania świadomych decyzji i rozwiązywania problemów.
 10. Wytrwałość: Pokonywanie przeszkód i zaangażowanie w naukę, nawet w obliczu wyzwań lub niepowodzeń. Pokonywanie przeszkód i zaangażowanie w naukę, nawet w obliczu wyzwań lub niepowodzeń.

Poprzez uczenie się przez całe życie, jednostki mogą zwiększyć swój rozwój osobisty i zawodowy, poprawić swoje perspektywy zawodowe i przyczynić się do bardziej innowacyjnego, odpornego i elastycznego społeczeństwa.